Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 4.12.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ("בית המשפט"), בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסדר הפשרה") בת"צ 20430-09-19 (להלן: "בקשת האישור"). הצדדים להסדר הפשרה הם טוביה כהנא, מורן שגב אבני ונטלי שוורץ ("המבקשים") ואסם תעשיות מזון בע"מ, אסם השקעות בע"מ ויוניליוור ישראל מזון בע"מ (בהתאמה: "אסם", "יוניליוור" ויחד: "המשיבות").

עניינה של בקשת האישור, שנתמכה בחוות דעת מומחים, בטענה לפיה המשיבות פעלו שלא כדין והטעו צרכנים בכך שאסם מסמנת מוצרי אבקות מרק ו/או אבקות תיבול למרק, קרוטונים ושקדי מרק ("מוצרי אסם") בסימון "רכיבים טבעיים בלבד" או "100% רכיבים טבעיים", ואילו יוניליוור מסמנת על אבקות המרק של המותג "קנור" ("מוצרי יוניליוור" או "קנור") בסימון "רכיבים טבעיים בלבד" או "100% רכיבים טבעיים", למרות שמכילים רכיבים אשר אינם מהווים "רכיבים טבעיים" בהתאם להוראות ת"י 1145: סימון מזון ארוז מראש (להלן: "תקן 1145"), וכן בהתאם להוראות ת"י 216: שמני מאכל צמחיים (להלן: "תקן השמן הישן") ות"י 356: סוכר (להלן: "תקן הסוכר הישן"). לטענת המבקשים, בשל הסימונים כאמור המשיבות הפרו בין היתר את סעיפים 2(א) ו-2(ב) לחוק הגנת הצרכן.

המשיבות דחו את כל הנטען בבקשת אישור, והבהירו בתשובותיהן וחוות הדעת מטעמן כי סימון מוצרי אסם וסימון מוצרי יוניליוור כמכילים "רכיבים טבעיים בלבד" או "100% רכיבים טבעיים" נעשה כדין על פי הוראות התקינה הרלוונטית, ובין היתר כי כל הרכיבים הנטענים בבקשת האישור ככאלה שאינם טבעיים, עונים על דרישות תקן 1145 ביחס לסימון "רכיב טבעי" וזאת בהתאם לפרקטיקות, תהליכי הייצור והפרשנויות המקובלות בתחום רגולציית המזון, וכי הוראות תקן השמן הישן ותקן הסוכר הישן (שכבר הוחלפו) אינן חלות ביחס למוצרים בהם סוכר ו/או שמן מהווים רכיב בלבד.

אולם, מטעמי יעילות, ומעת שהמשיבות הפועלות במשך שנים בחזית תעשיית המזון בישראל, מוכנות לשקול לעיתים גם שיקולים לבר משפטיים ולא לעמוד על בירור בקשת אישור עד סיומה, הצדדים הפנו את בקשת האישור להליך גישור בפני כב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל. בסיומו של הליך הגישור ובהמלצת המגשרת הגיעו הצדדים להסכמות במסגרת הסדר פשרה, מבלי שאלה ישקפו הודאה ו/או ויתור על טענה ו/או הסכמה של מי מהצדדים לטענותיו של הצד האחר,  ובאופן שיהוו סילוק ומעשה בית דין בקשר עם כל עילות התביעה, שעיקריהן כמפורט להלן:

      1. הגדרת "חברי הקבוצה" עליה יחול הסדר הפשרה: "כל מי שרכש מוצר/י אבקות מרק, שקדי מרק ו/או קרוטונים של מי מהמשיבות המסומנים כמכילים "רכיבים טבעיים בלבד" ו/או "100% רכיבים טבעיים!", ו/או בכל כינוי שקיל אחר, וכל זאת במשך 7 שנים לפני יום הגשת בקשת האישור ועד למועד ההסרה כהגדרתו להלן.

      2. פיצוי לציבור: בכפוף לוויתור וסילוק של חברי הקבוצה בקשר עם עילות התביעה, מבלי להודות באף טענה ומבלי שיהיה בכך הסכמה כלשהי עם איזה מטענות המבקשים, אסם ויוניליוור יעניקו לציבור, כל אחת בנפרד ובאופן בלתי תלוי, הטבה בדרך של תרומת מוצרים כמפורט להלן:

  1. אסם תתרום כאמור לעיל מוצרים ממגוון מוצרי קבוצת אסם/נסטלה בשווי מחיר לצרכן בסך של 10,000,000 ש"ח (עשרה מיליון שקלים חדשים), כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרת אסם" ו-"תרומת אסם" בהתאמה);
  2. יוניליוור תתרום כאמור לעיל מוצרים ממגוון מוצרי קבוצת יוניליוור בשווי מחיר לצרכן בסך של 3,500,000 ש"ח (שלושה מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים), כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרת יוניליוור" ו-"תרומת יוניליוור" בהתאמה).
  3. המשיבות, כל אחת בנפרד וללא קשר לשנייה, תבצענה את התרומה על פני תקופה של עד 36 חודשים (שתחילתה במועד בו יהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לסופי וחלוט ("המועד הקובע"), ובאמצעות העברת מוצרים (ללא הגבלת סוג והיקף) לעמותות הבאות: פתחון לב (ע"ר), ארגון לתת – סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר), האגודה למען החייל (ע"ר), ארגון אלמנות ויתומי צה"ל (ע"ר) יד עזרא ושולמית (ע"ר) ואהבת חסד בארץ הקודש (ע"ר) (להלן: "העמותות"). תרומה לגוף נזקק אחר תעשה בכפוף לאישור בית המשפט בהתאם לבקשה של המשיבות, ככל שתוגש.
  4. כל טענות ועילות המבקשים בתובענה מוכחשות וסכומי הפשרה משולמים על ידי המשיבות באמצעות תרומת מוצרים כאמור, מבלי שיהיה בדבר להוות הסכמה או הודאה מכל מין או סוג מצידה של אסם ויוניליוור באיזו טענה מהמפורטות בבקשת האישור.

      3. הסדרה עתידית:

  1. בכפוף לאישורו המלא של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, אסם ויוניליוור יסירו את הסימון "רכיבים טבעיים בלבד" ו/או "100% רכיבים טבעיים" מאריזות מוצרי אסם ומאריזות מוצרי יוניליוור בתוך שנתיים ממועד הגשתו של הסדר הפשרה לאישורו של בית המשפט (לעיל ולהלן: "מועד הסרה") או שנה לאחר המועד הקובע, לפי המאוחר. כמו כן, המשיבות מתחייבות שלא לסמן את מוצרי אסם ומוצרי יוניליוור ו/או את כל רכיביהם יחדיו כ"טבעיים". למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותן של אסם ויוניליוור לסמן את מוצרי אסם ומוצרי יוניליוור ו/או רכיביהם בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקן 1145.
  2. על אף האמור לעיל, המשיבות, או מי מהן, לא תידרשנה להסרת סימון "רכיבים טבעיים בלבד" ו/או "100% רכיבים טבעיים", אם יתבצע שינוי בתקינה הרלוונטית (לרבות תקן 1145) אשר יאפשר ויתיר את הותרת הסימון במוצרי אסם ומוצרי יוניליוור ו/או ככל שיבוצע שינוי במתכון מוצרי אסם ומוצרי יוניליוור (כולם או חלקם), אשר בהתאם להוראות התקינה (לרבות תקן 1145) מאפשר את המשך הסימונים כפי שהם היום.

4. מעשה בית דין: עם אישור ההסדר יתגבש אוטומטית ובאופן מידי ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר הפשרה), מצד חברי הקבוצה וייווצר מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט אלו אשר נתנו הודעות בדבר יציאה מן הקבוצה (בהתאם להוראת סעיף 18(י) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("החוק")), ויציאתם מן הקבוצה כנ"ל, אושרה ע"י בית המשפט.

5. גמול למבקשים ובאי כוחם: במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, המליצו הצדדים והמגשרת בפני בית המשפט לפסוק כי שכר הטרחה והגמול יהיו כמפורט להלן:

  1. הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י אסם יעמדו על סכום כולל וסופי של 2,000,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה – שכר הטרחה המומלץ לב"כ המבקשים יעמוד על סכום כולל של 1,850,000  ש"ח (בתוספת מע"מ), והגמול המומלץ למבקשות 2 ו-3, מורן שגב אבני ונטלי שוורץ, יעמוד על סכום כולל של 150,000 ש"ח.
  2. הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י יוניליוור יעמדו על סכום כולל וסופי של 775,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה – שכר הטרחה המומלץ לב"כ המבקשים יעמוד על סכום כולל של 700,000 ש"ח (בתוספת מע"מ), והגמול המומלץ למבקש 1, טוביה כהנא, יעמוד על סכום של 75,000 ש"ח.

בנוסף, ישלמו המשיבות החזר הוצאות, עלות מומחים ואגרות, בסך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר יתחלקו שווה בשווה בין אסם ויוניליוור.

      6. הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר: בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי מרכז – לוד (עם העתק לב"כ הצדדים), התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה בתוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו. בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו, או בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

      5. עיון בהסדר הפשרה: הסדר הפשרה והבקשה לאישורו עומדים לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי מרכז, וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט ובאתרי האינטרנט של המשיבות, בקישורים הבאים: https://www.osem-nestle.co.il/node/3058

 https://www.unilever.co.il/notice-regarding-the-submission-of-a-request-for-approval-of-a-compromise-settlement-in-a-class-action/ 

ניתן גם לעיין בהסדר הפשרה במשרדי ב"כ המבקשים, בכתובת הסיבים 49 פתח תקווה (פארק ינאי, בניין 6, ק' 7), בתיאום מראש בטלפון: 03-7733715 או בדוא"ל office@bshlaw.co.il .

      6. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של עיקרי הנוסח המלא של הסדר הפשרה, הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו יגברו הוראות הסדר הפשרה.

      7. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי ונדרש לקבל ייעוץ משפטי ספציפי בגין כל מקרה.