Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מהו הדבר החשוב ביותר בהסכם שכירות?

למרבה הצער, סיטואציות בלתי נעימות, כגון שוכר המסרב לפנות נכס למרות שהסכם השכירות כבר נסתיים מזמן או שוכר המפר פעם אחר פעם את הוראות הסכם השכירות או "סתם" חודל מלשלם את דמי השכירות למשכיר, הפכו מחזה נפוץ. הנזקים שנגרמים למשכירים כתוצאה מכך הינם כבדים וגדלים כמובן עם כל חודש בו השוכר עדיין שוהה במושכר על אפו וחמתו של המשכיר. על הדבר הנבון ביותר אותו יכול המשכיר לנקוט על מנת להמנע מלהגיע למצב זה, ברשימה הבאה. 

צא בחוץ; לכאורה המצב המתואר לעיל נשמע בנאלי, מה הסיפור הגדול? השוכר איבד את הזכות החוקית שלו לשהות בנכס ועליו לעזוב באופן מיידי. המשפט "זה הנכס שלי! אם הוא לא יצא אני אוציא אותו" שגור בפיהם של לקוחות רבים, אשר אינם מודעים לכך, כי בשורה ארוכה של פסקי דין נקבעה הלכה חד משמעית לפיה, עקרון "שמירת הסדר הציבורי" גובר על הזכות להגנה על הקניין של בעל הנכס, כך שללא פסק דין מבית המשפט המוסמך, נאסר על המשכיר לבצע פעולה כלשהי כנגד השוכר (אפילו כזו אשר הוסכמה קודם לכן בכתב בין הצדדים) על מנת להוציא מהמושכר.

הסדר הציבורי מהי? בתי המשפט קבעו כי שמירת הסדר הציבורי אין משמעה רק נטילת החוק לידיים ופינוי השוכר בכח מהמושכר. אלא בנוסף לכך, כל אקט של עשיית דין עצמי לרבות, ניתוק זרם החשמל או אספקת המים, מהווה עשית דין עצמי אסורה.

הצידוק לאיסור הגורף בדבר עשיית דין עצמי, נשען על הרציונל לפיו ברגע שיותר למשכיר לפעול באופן עצמאי לשמירת זכויותיו, אין לדבר סוף, ונמצא עצמנו דוהרים במדרון חלקלק אל כאוס בלתי מבוקר ובלתי מאוזן, אשר מעודד אלימות וטומן בחובו לכולנו סכנת נפיצות גבוהה בבחינת "כל דאלים גבר".

 

אז מה כן ניתן לעשות? כמובן שבנסיבות אלו אין מנוס מפניה לערכאות, על מנת להוציא  פסק דין סופי וברור המורה לשוכר לפנות את הנכס ועל כך יורחב ברשימה אחרת. ברם, הדבר הטוב ביותר שמשכיר יכול לעשות כדי להמנע מלהגיע למצב ביש כזה (ולשלם על הגשת תביעה המורה לשוכר לעשות את הדבר המובן מאליו)  הוא  לשכור את שירותיו המקצועים של עורך דין בטרם חתימת הסכם השכירות –  וכל זה למה? הרי יש הסכמי שכירות באינטרנט!

בטחונות, ערובות, בטוחות; היום ניתן בלחיצת כפתור להוציא ממרחבי האינטרנט, פמפלטים של הסכמי שכירות למכביר, מדוע לשלם לעורך דין כדי שיעשה את מה שהאינטרנט יודע לעשות? אז זהו שלא. מעבר לכך שהסכמי השכירות באינטרנט, אינה מותאמים לנכס ולסיטואציה הנוכחית, הם אינם כוללים התייחסות רצינית לסוגיית "הבטחונות".

הבטחונות הינם ההגנה הטובה והיעילה ביותר עבור המשכיר, מבלי הבנה טובה באשר לטיבן ולדרך הכנתן החתמת השוכר על הסכם השכירות בלבד, לא תוכל לשמש מגן אמיתי ביום צרה, זאת אפילו אם יכלול ההסכם תניות המתירות למשכיר לנתק את החשמל או להוציא את מטלטלי השוכר (תניות אשר נקבעו כבלתי חוקיות על ידי בית המשפט).

אין תחליף לבעל מקצוע; יתרה מזאת, לא פעם, למשכירים "לא נעים" לבקש בטוחה מתאימה עבור הנכס, כך שבמקרה הטוב הם מתפשרים על שטר חוב לקוי ובמקרה הרע לא דורשים בטוחה כלל. בנוסף, עורך דין טוב, יבצע בדיקות, במרשמים הרלוונטים,  באשר ליכולת הפרעון של השוכר ויתהה על קנקנו הכלכלי.  אל תגידו שלא ידעתם, הסכם טוב ויותר מכל – בטוחה טובה היא ערובה לתקופת שכירות תקינה ושקטה.

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי ונדרש לקבל ייעוץ משפטי ספציפי בגין כל מקרה.