Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משפט מסחרי

למחלקת המשפט המסחרי במשרדנו ניסיון נרחב ורב שנים בכל תחומי המשפט המסחרי צוות המחלקה מעניק ליווי וייעוץ משפטי במגוון רחב של שירותים משפטיים הנוגע לכל תחומי המשפט המסחרי, בקשת רחבה של נושאים, החל מייסוד התאגיד והסכמי ההקמה עובר בייצוג שוטף של התאגיד וכן בכל הנוגע למכירת ומימוש מניות.

במסגרת הליווי המשפטי המסחרי, מעניק משרדנו ללקוחותיו סל רחב ומגוון של שירותים משפטיים מסחריים, הכוללים בין היתר: עריכת הסכמים, הקמת ורישום תאגידים, פירוקי חברות ופירוקים מרצון, ממשל תאגידי, ליווי וייעוץ בעסקאות עם בעלי שליטה וכן סוגיות הנוגעות לאחריות, פיצוי ושיפוי של דירקטורים ושל נושאי משרה כמו גם ייעוץ וטיפול משפטי שוטף לחברות וגופים עסקיים.

בנוסף לכך, צוות המחלקה מייצג את לקוחות המשרד בייצוג משפטי בתביעות שונות הנוגעות למשפט המסחרי (ליטגציה) לרבות בנושאים של תביעה נגזרת, תביעת להסרת עושק המיעוט וסכסוכים בין בעלי מניות בחברה או מול החברה לצדדים שלישיים.

בנוסף לכך וכחלק בלתי נפרד מהשירות המשפטי השוטף והרחב שמעניק משרדנו ללקוחותיו המסחריים, אנו מספקים שירותים משפטיים לפתרון סכסוכים וכן ייעוץ מקדמי (אסטרטגי) הצופה פני סכסוך משפטי. עורכי הדין פועלים בנסיבות המתאימות למניעת התפתחותם של סכסוכים משפטיים, ובכך מסייעים ללקוחות המשרד במידת הצורך להימנע מהגעה לערכאות ומהליכי ליטיגציה והשלכותיהם הנלוות או להיות ערוכים לקראת הליכים שכאלו.